Kramnik, V. - Kasparov, G.
Korchnoi Birthday KO (Zurich), 2001


1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 d5 4.Sc3 dxc4 5.e3 a6 6.Lxc4 b5 7.Ld3 c5 8.a4 b4 9.Se4 Sbd7 10.Sxf6+ Sxf6 11.O-O
[11.e4!? cxd4 12.O-O]
11...Lb7 12.dxc5
[12.De2 cxd4]
12...Lxc5 13.De2 Dd5
[13.O-O 14.e4 h6
(14.a5 15.Lg5)
15.a5]
14.Td1 Dh5 15.h3
[15.e4 Sg4 16.Lb5+ Kf8 17.Td7]
15...Td8
[15.O-O 16.e4]
16.Sd4
[16.e4!?]
[16.b3 e5
(16.O-O 17.Lb2)
17.Lb2 e4 18.Lb5+ Ke7 19.Se5! Dxe2 20.Lxe2]
16...Dd5
[16.Dxe2 17.Lxe2 e5 18.Sb3]
17.Sf3
[17.e4 Dxd4 18.Lb5+ axb5 19.Dxb5+ Td7]
17...Ke7!?
[17.Dh5]
[17.Dc6]
18.e4 Sxe4 19.Le3 Lxe3 20.Dxe3 Dc5
[20.f5 21.Db6]
21.De1 Sf6?!
[21.f5 22.Tac1]
22.Tac1 Db6
[22.Da5 23.Se5]
23.Se5 Td4?
[23.a5 24.Sc4
(24.Lb5)
24...Dc5 25.Se5 Db6]
24.Lxa6
[24.Sc4 Txc4
(24.Dc5 25.Se3)
25.Txc4 a5]
24...Txd1
[24.Te4 25.Dd2 Txe5 26.Lxb7]
25.Txd1
[25.Dxd1 Td8 26.Ld3]
25...Lxa6
[25.Dxa6 26.Dxb4+ Ke8 27.Td6 Sd5 28.Txa6 Sxb4 29.Tb6]
[25.Ld5 26.Lb5]
26.Dxb4+
[26.a5!? Dc5
(26.Db7 27.Dxb4+)
27.Tc1
(27.Dxb4? Tc8)
27...Db5 28.Tc7+]
26...Dxb4 27.Sc6+ Kf8 28.Td8+ Se8 29.Sxb4 Le2?
[29.Lc4 30.a5 Ke7 31.Tc8 Lb5 32.a6 Lxa6 33.Sxa6 Tf8 34.Sb4]
[29.Lb7 30.a5 Ke7 31.Tb8 Ld5 32.a6 Tf8 33.Sxd5+ exd5 34.Tc8!]
[29.Ke7 30.Sc6+ Kf6 31.b4 g5 32.b5 Lb7 33.Sa5!
(33.a5? Lxc6 34.bxc6 Kg7)
33...Ld5 34.b6 Ke7 35.b7 Lxb7 36.Sxb7 Tf8 37.Kf1 Sc7 38.Txf8 Kxf8 39.Ke2 Ke7 40.Kd3 Kd7 41.Kc4]
30.f3 h5
[30.Lc4 31.Tc8 Le2 32.Kf2]
[30.Ke7 31.Sc6+ Kf6 32.b4 g5 33.b5 Kg7 34.Kf2 Lc4 35.b6 Sf6
(35.La6 36.Sb4 Lb7 37.a5 Sf6 38.Txh8 Kxh8 39.a6)
36.Txh8 Kxh8 37.b7 Sd7 38.Se5 Ld5 39.Sxd7 Lxb7 40.a5 Kg7 41.Ke3]
31.b3! Th6 32.Kf2 Tg6
[32.Ke7 33.Td2 Lxf3 34.gxf3 Sc7 35.Sc6+ Kf6 36.b4]
33.Kxe2 Txg2+ 34.Kd3 Tg3 35.a5 Txf3+ 36.Kc4

1-0