ECO-Tabelle (Encyclopedia of Chess Openings)

A00 1. Unregelmäßige Eröffnungen
A01 1.b3 Larsen-Eröffnung
A02-A03 1.f4 Bird-Eröffnung
A04 1.Sf3 Holländisches System, etc.
A05 1.Sf3 Sf6 Übergang in verschiedene Eröffnungen
A06 1.Sf3 d5 2. Zuckertort-Eröffnung, etc.
A07 1.Sf3 d5 2.g3 Barcza-System
A08 1.Sf3 d5 2.g3 c5 3.Lg2 Königsindisch im Anzug
A09 1.Sf3 d5 2.c4 Reti-Eröffnung
A10 1.c4 Arten von Holländisch, Damenindisch, Königsindisch
A11-A39 1.c4 Englisch
A40 1.d4 Seltene Antworten auf 1.d2-d4
A41-A42 1.d4 d6 Moderne Verteidigung gegen 1.d2-d4
A43-A44 1.d4 c5 Alt-Benoni
A45-A46 1.d4 Sf6 (ohne oder mit späterem d7-d5) Damenbauernspiele
A47 1.d4 Sf6 2.Sf3 b6 Damenindisch ohne c2-c4
A48-A49 1.d4 Sf6 2.Sf3 g6 Königsindisch ohne c2-c4
A50 1.d4 Sf6 2.c4 Damenindisch ohne e7-e6
A51-A52 1.d4 Sf6 2.c4 e5 Budapester Gambit
A53-A55 1.d4 Sf6 2.c4 d6 Altindisch
A56 1.d4 Sf6 2.c4 c5 Altindisch
A57-A59 1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 b5 Wolga-Benkö-Gambit
A60-A69 1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4. Modernes Benoni
A70-A79 1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Sc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Sf3 Benoni-Hauptsystem
A80-A99 1.d4 f5 Holländisch
   
B00 1.e4 Damenfianchetto
B01 1.e4 d5 Skandinavisch
B02-B05 1.e4 Sf6 Aljechin-Verteidigung
B06 1.e4 g6 Moderne Verteidigung (Robatsch)
B07-B09 1.e4 d6 Pirc-Verteidigung
B10-B19 1.e4 c6 Caro-Kann-Verteidigung
B20-B99 1.e4 c5 Sizilianische Verteidigung
   
C00-C19 1.e4 e6 Französische Verteidigung
C20 1.e4 e5 2. Seltene Züge
C21 1.e4 e5 2.d4 Nordisches Gambit
C22 1.e4 e5 2.d4 exd4 3.Dxd4 Sc6 Mittelgambit
C23-C24 1.e4 e5 2.Lc4 Läuferspiel
C25-C29 1.e4 e5 2.Sc3 Wiener Partie
C30-C39 1.e4 e5 2.f4 Königsgambit
C40 1.e4 e5 2.Sf3 Lettisches Gambit
C41 1.e4 e5 2.Sf3 d6 Phillidor-Verteidigung
C42-C43 1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 Russische Verteidigung
C44-C49 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 Schottische Verteidigung
C50-C59 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Italienische Verteidigung
C60-C99 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Spanische Eröffnung
   
D00-D05 1.d4 d5 Damenbauernspiel
D06-D69 1.d4 d5 2.c4 Damengambit
D70-D99 1.d4 Sf6 2.c4 g6 nebst 3. ... d5 Grünfeld-Verteidigung
   
E00-E09 1.d4 Sf6 2.c4 e6 Katalanisch
E10-E19 1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Damenindich
E20-E59 1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Nimzoindisch
E60-E99 1.d4 Sf6 2.c4 g6 Königsindisch

 


Detaillierte Eröffnungsbibliothek

(more details)

A00 1.
A01 1.b3
A02 1.f4
A03 1.f4 d5
A04 1.Sf3
A05 1.Sf3 Sf6
A06 1.Sf3 d5 2.
A07 1.Sf3 d5 2.g3
A08 1.Sf3 d5 2.g3 c5 3.Lg2
A09 1.Sf3 d5 2.c4

A1 1.c4

A10 1...
A11 1...c6 2.
A12 1...c6 2.Sf3 d5 3.b3
A13 1...e6 2.
A14 1...e6 2.Sf3 d5 3.g3 Sf6 4.Lg2 Le7 5.0-0
A15 1...Sf6 2.
A16 1...Sf6 2.Sc3
A17 1...Sf6 2.Sc3 e6 3.
A18 1...Sf6 2.Sc3 e6 3.e4
A19 1...Sf6 2.Sc3 e6 3.e4 c5

A2 1.c4 e5

A20 2.
A21 2.Sc3
A22 2.Sc3 Sf6 3.
A23 2.Sc3 Sf6 3.g3 c6
A24 2.Sc3 Sf6 3.g3 g6
A25 2.Sc3 Sc6 3.
A26 2.Sc3 Sc6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.d3 d6
A27 2.Sc3 Sc6 3.Sf3
A28 2.Sc3 Sc6 3.Sf3 Sf6 4.
A29 2.Sc3 Sc6 3.Sf3 Sf6 4.g3

A3 1.c4 c5

A30 2., 2.Sf3 , 2.Sf3 Sf6 3.
A31 2.Sf3 Sf6 3.d4
A32 2.Sf3 Sf6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 e6 5.
A33 2.Sf3 Sf6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 e6 5.Sc3 Sc6
A34 2.Sc3
A35 2.Sc3 Sc6 3.
A36 2.Sc3 Sc6 3.g3
A37 2.Sc3 Sc6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.Sf3
A38 2.Sc3 Sc6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.Sf3 Sf6 6.
A39 2.Sc3 Sc6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.Sf3 Sf6 6.0-0 0-0 7.d4

A4 1.d4

A40 1...
A41 1...d6 2.
A42 1...d6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4
A43 1...c5 2.
A44 1...c5 2.d5 e5
A45 1...Sf6 2.
A46 1...Sf6 2.Sf3
A47 1...Sf6 2.Sf3 b6
A48 1...Sf6 2.Sf3 g6 3.
A49 1...Sf6 2.Sf3 g6 3.g3

A5 1.d4 Sf6 2.c4

A50 2...
A51 2...e5 3.
A52 2...e5 dxe5 3.Sg4
A53 2...d6 3.
A54 2...d6 3.Sc3 e5 4.Sf3
A55 2...d6 3.Sc3 e5 4.Sf3 Sbd7 5.e4


A5 1.d4 Sf6 2.c4

A56 2...c5
A57 2...c5 3.d5 b5 4.
A58 2...c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6 5.bxa6
A59 2...c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6 5.bxa6 Lxa6 6.Sc3 d6 7.e4

A6 1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.

A60 4.
A61 4.Sc3 exd5 5.cxd5 d6 6.Sf3 g6 7.
A62 4.Sc3 exd5 5.cxd5 d6 6.Sf3 g6 7.g3 Lg7 8.Lg2 0-0 9.
A63 4.Sc3 exd5 5.cxd5 d6 6.Sf3 g6 7.g3 Lg7 8.Lg2 0-0 9.0-0 Sbd7 10.
A64 4.Sc3 exd5 5.cxd5 d6 6.Sf3 g6 7.g3 Lg7 8.Lg2 0-0 9.0-0 Sbd7 10.Sd2 a6 11.a4 Te8
A65 4.Sc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4
A66 4.Sc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.f4
A67 4.Sc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.f4 Lg7 8.Lb5
A68 4.Sc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.f4 Lg7 8.Sf3 0-0 9.
A69 4.Sc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.f4 Lg7 8.Sf3 0-0 9.Le2 Te8

A7 1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Sc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Sf3

A70 7...
A71 7...Lg7 8.Lg5
A72 7...Lg7 8.Le2 0-0 9.
A73 7...Lg7 8.Le2 0-0 9.0-0
A74 7...Lg7 8.Le2 0-0 9.0-0 a6 10.a4
A75 7...Lg7 8.Le2 0-0 9.0-0 a6 10.a4 Lg4
A76 7...Lg7 8.Le2 0-0 9.0-0 Te8 10.
A77 7...Lg7 8.Le2 0-0 9.0-0 Te8 10.Sd2
A78 7...Lg7 8.Le2 0-0 9.0-0 Te8 10.Sd2 Sa6 11.
A79 7...Lg7 8.Le2 0-0 9.0-0 Te8 10.Sd2 Sa6 11.f3 Sc7

A8 1.d4 f5 2.

A80 2.
A81 2.g3
A82 2.e4
A83 2.e4 fxe4 3.Sc3 Sf6 4.Lg5
A84 2.c4
A85 2.c4 Sf6 3.Sc3
A86 2.c4 Sf6 3.g3
A87 2.c4 Sf6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.Sf3
A88 2.c4 Sf6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.Sf3 0-0 6.0-0 d6 7.Sc3 c6
A89 2.c4 Sf6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.Sf3 0-0 6.0-0 d6 7.Sc3 Sc6

A9 1.d4 f5 2.c4 Sf6 3.g3 e6 4.Lg2

A90 4...
A91 4...Le7 5.
A92 4...Le7 5.Sf3 0-0 6.
A93 4...Le7 5.Sf3 0-0 6.0-0 d5 7.b3
A94 4...Le7 5.Sf3 0-0 6.0-0 d5 7.b3 c6 8.La3
A95 4...Le7 5.Sf3 0-0 6.0-0 d5 7.Sc3 c6
A96 4...Le7 5.Sf3 0-0 6.0-0 d6 7.
A97 4...Le7 5.Sf3 0-0 6.0-0 d6 7.Sc3 De8 8.
A98 4...Le7 5.Sf3 0-0 6.0-0 d6 7.Sc3 De8 8.Dc2
A99 4...Le7 5.Sf3 0-0 6.0-0 d6 7.Sc3 De8 8.b3

B0 1.e4

B00 1...
B01 1...d5
B02 1...Sf6 2.
B03 1...Sf6 2.e5 Sd5 3.d4
B04 1...Sf6 2.e5 Sd5 3.d4 d6 4.Sf3
B05 1...Sf6 2.e5 Sd5 3.d4 d6 4.Sf3 Lg4
B06 1...g6

B0 1.e4

B07 1...d6 2.
B08 1...d6 2.d4 Sf6 3.Sc3 g6 4.Sf3
B09 1...d6 2.d4 Sf6 3.Sc3 g6 4.f4

B1 1.e4 c6

B10 2.
B11 2.Sf3 d5 3.Sc3 Lg4
B12 2.d4
B13 2.d4 d5 3.exd5
B14 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Sf6 5.Sc3 g6, 5...e6
B15 2.d4 d5 3.Sc3
B16 2.d4 d5 3.Sc3 dxe4 4.Sxe4 Sf6 5.Sxf6 gxf6
B17 2.d4 d5 3.Sc3 dxe4 4.Sxe4 Sd7
B18 2.d4 d5 3.Sc3 dxe4 4.Sxe4 Lf5 5.
B19 2.d4 d5 3.Sc3 dxe4 4.Sxe4 Lf5 5.Sg3 Lg6 6.h4 h6 7.Sf3

B2 1.e4 c5 2.

B20 2.
B21 2.f4, 2.d4
B22 2.c3
B23 2.Sc3
B24 2.Sc3 Sc6 3.g3
B25 2.Sc3 Sc6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.d3 d6 6.
B26 2.Sc3 Sc6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.d3 d6 6.Le3
B27 2.Sf3
B28 2.Sf3 a6
B29 2.Sf3 Sf6

B3 1.e4 c5 2.Sf3 Sc6

B30 3.
B31 3.Lb5 g6
B32 3.d4
B33 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6
B34 3.d4 cxd4 4.Sxd4 g6 5.
B35 3.d4 cxd4 4.Sxd4 g6 5.Sc3 Lg7 6.Le3 Sf6 7.Lc4
B36 3.d4 cxd4 4.Sxd4 g6 5.c4
B37 3.d4 cxd4 4.Sxd4 g6 5.c4 Lg7 6.
B38 3.d4 cxd4 4.Sxd4 g6 5.c4 Lg7 6.Le3
B39 3.d4 cxd4 4.Sxd4 g6 5.c4 Lg7 6.Le3 Sf6 7.Sc3 Sg4

B4 1.e4 c5 2.Sf3 e6

B40 3.
B41 3.d4 cxd4 4.Sxd4 a6 5.
B42 3.d4 cxd4 4.Sxd4 a6 5.Ld3
B43 3.d4 cxd4 4.Sxd4 a6 5.Sc3
B44 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sc6 5.
B45 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sc6 5.Sc3
B46 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sc6 5.Sc3 a6
B47 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sc6 5.Sc3 Dc7 6.
B48 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sc6 5.Sc3 Dc7 6.Le3
B49 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sc6 5.Sc3 Dc7 6.Le3 a6 7.Le2

B5 1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.

B50 3.
B51 3.Lb5
B52 3.Lb5 Ld7
B53 3.d4
B54 3.d4 cxd4 4.Sxd4
B55 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.f3 e5 6.Lb5
B56 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3
B57 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 Sc6 6.Lc4
B58 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 Sc6 6.Le2
B59 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 Sc6 6.Le2 e5 7.Sb3

B6 1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 Sc6 6.Lg5

B60 6...
B61 6...Ld7 7.Dd2
B62 6...e6 7.
B63 6...e6 7.Dd2
B64 6...e6 7.Dd2 Le7 8.0-0-0 0-0 9.f4
B65 6...e6 7.Dd2 Le7 8.0-0-0 0-0 9.f4 Sxd4 10.Dxd4
B66 6...e6 7.Dd2 a6 8.
B67 6...e6 7.Dd2 a6 8.0-0-0 Ld7 9.
B68 6...e6 7.Dd2 a6 8.0-0-0 Ld7 9.f4 Le7 10.
B69 6...e6 7.Dd2 a6 8.0-0-0 Ld7 9.f4 Le7 10.Sf3 b5 11.Lxf6

B7 1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 g6

B70 6.
B71 6.f4
B72 6.Le3
B73 6.Le3 Lg7 7.Le2 Sc6 8.0-0
B74 6.Le3 Lg7 7.Le2 Sc6 8.0-0 0-0 9.Sb3
B75 6.Le3 Lg7 7.f3
B76 6.Le3 Lg7 7.f3 0-0 8.
B77 6.Le3 Lg7 7.f3 0-0 8.Dd2 Sc6 9.Lc4 --
B78 6.Le3 Lg7 7.f3 0-0 8.Dd2 Sc6 9.Lc4 Ld7 10.0-0-0
B79 6.Le3 Lg7 7.f3 0-0 8.Dd2 Sc6 9.Lc4 Ld7 10.0-0-0 Da5 11.Lb3 Tfc8

B8 1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 e6

B80 6.
B81 6.g4
B82 6.f4
B83 6.Le2
B84 6.Le2 a6 7.
B85 6.Le2 a6 7.0-0 Sc6, 7...Le7
B86 6.Lc4
B87 6.Lc4 a6 7.Lb3 b5
B88 6.Lc4 Sc6 7.
B89 6.Lc4 Sc6 7.Le3

B9 1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6

B90 6.
B91 6.g3
B92 6.Le2
B93 6.f4
B94 6.Lg5
B95 6.Lg5 e6 7.
B96 6.Lg5 e6 7.f4
B97 6.Lg5 e6 7.f4 Db6
B98 6.Lg5 e6 7.f4 Le7 8.
B99 6.Lg5 e6 7.f4 Le7 8.Df3 Dc7 9.0-0-0 Sbd7

C0 1.e4 e6 2.

C00 2.
C01 2.d4 d5 3.exd5 exd5
C02 2.d4 d5 3.e5
C03 2.d4 d5 3.Sd2
C04 2.d4 d5 3.Sd2 Sc6 4.Sgf3 Sf6
C05 2.d4 d5 3.Sd2 Sf6 4.
C06 2.d4 d5 3.Sd2 Sf6 4.e5 Sfd7 5.Ld3 c5 6.c3 Sc6 7.Se2 cxd4 8.cxd4
C07 2.d4 d5 3.Sd2 c5 4.
C08 2.d4 d5 3.Sd2 c5 4.exd5 exd5 5.
C09 2.d4 d5 3.Sd2 c5 4.exd5 exd5 5.Sgf3 Sc6

C1 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3

C10 3...
C11 3...Sf6 4.
C12 3...Sf6 4.Lg5 Lb4
C13 3...Sf6 4.Lg5 Le7 5.
C14 3...Sf6 4.Lg5 Le7 5.e5 Sfd7 6.Lxe7 Dxe7
C15 3...Lb4 4.
C16 3...Lb4 4.e5
C17 3...Lb4 4.e5 c5 5.
C18 3...Lb4 4.e5 c5 5.a3 Lxc3 6.bxc3
C19 3...Lb4 4.e5 c5 5.a3 Lxc3 6.bxc3 Se7 7.Sf3, 7.a4

C2 1.e4 e5 2.

C20 2.
C21 2.d4
C22 2.d4 exd4 3.Dxd4 Sc6
C23 2.Lc4
C24 2.Lc4 Sf6
C25 2.Sc3
C26 2.Sc3 Sf6 3.
C27 2.Sc3 Sf6 3.Lc4 Sxe4
C28 2.Sc3 Sf6 3.Lc4 Sc6
C29 2.Sc3 Sf6 3.f4

C3 1.e4 e5 2.f4

C30 2...
C31 2...d5 3.
C32 2...d5 3.exd5 e4 4.d3 Sf6
C33 2...exf4 3.
C34 2...exf4 3.Sf3
C35 2...exf4 3.Sf3 Le7
C36 2...exf4 3.Sf3 d5
C37 2...exf4 3.Sf3 g5 4.
C38 2...exf4 3.Sf3 g5 4.Lc4 Lg7
C39 2...exf4 3.Sf3 g5 4.h4

C4 1.e4 e5 2.Sf3

C40 2...
C41 2...d6
C42 2...Sf6 3.
C43 2...Sf6 3.d4
C44 2...Sc6 3.
C45 2...Sc6 3.d4 exd4 4.Sxd4
C46 2...Sc6 3.Sc3
C47 2...Sc6 3.Sc3 Sf6 4.
C48 2...Sc6 3.Sc3 Sf6 4.Lb5
C49 2...Sc6 3.Sc3 Sf6 4.Lb5 Lb4

C5 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4

C50 3...
C51 3...Lc5 4.b4
C52 3...Lc5 4.b4 Lxb4 5.c3 La5
C53 3...Lc5 4.c3
C54 3...Lc5 4.c3 Sf6
C55 3...Sf6 4.
C56 3...Sf6 4.d4 exd4 5.0-0 Sxe4
C57 3...Sf6 4.Sg5
C58 3...Sf6 4.Sg5 d5 5.exd5 Sa5 6.
C59 3...Sf6 4.Sg5 d5 5.exd5 Sa5 6.Lb5 c6 7.dxc6 bxc6 8.Le2 h6

C6 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5

C60 3...
C61 3...Sd4
C62 3...d6
C63 3...f5
C64 3...Lc5
C65 3...Sf6 4.
C66 3...Sf6 4.0-0 d6
C67 3...Sf6 4.0-0 Sxe4
C68 3...a6 4.Lxc6
C69 3...a6 4.Lxc6 dxc6 5.0-0 f6 6.d4

C7 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4

C70 4...
C71 4...d6 5.
C72 4...d6 5.0-0
C73 4...d6 5.Lxc6 bxc6 6.d4
C74 4...d6 5.c3
C75 4...d6 5.c3 Ld7 6.
C76 4...d6 5.c3 Ld7 6.d4 g6
C77 4...Sf6 5.
C78 4...Sf6 5.0-0
C79 4...Sf6 5.0-0 d6

C8 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6 5.0-0 Se4, 5...Le7 6.

C80 5...Sxe4 6.
C81 5...Sxe4 6.d4 b5 7.Lb3 d5 8.dxe5 Le6 9.De2
C82 5...Sxe4 6.d4 b5 7.Lb3 d5 8.dxe5 Le6 9.c3
C83 5...Sxe4 6.d4 b5 7.Lb3 d5 8.dxe5 Le6 9.c3 Le7
C84 5...Le7 6.
C85 5...Le7 6.Lxc6
C86 5...Le7 6.De2
C87 5...Le7 6.Te1 d6
C88 5...Le7 6.Te1 b5 7.Lb3
C89 5...Le7 6.Te1 b5 7.Lb3 0-0 8.c3 d5

C9 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6 5.0-0 Le7 6.Te1 b5 7.Lb3 d6

C90 8.
C91 8.c3 0-0 9.d4
C92 8.c3 0-0 9.h3
C93 8.c3 0-0 9.h3 h6
C94 8.c3 0-0 9.h3 Sb8 10.
C95 8.c3 0-0 9.h3 Sb8 10.d4
C96 8.c3 0-0 9.h3 Sa5 10.Lc2
C97 8.c3 0-0 9.h3 Sa5 10.Lc2 c5 11.d4 Dc7 12.
C98 8.c3 0-0 9.h3 Sa5 10.Lc2 c5 11.d4 Dc7 12.Sbd2 Sc6
C99 8.c3 0-0 9.h3 Sa5 10.Lc2 c5 11.d4 Dc7 12.Sbd2 cxd4 13.cxd4

D0 1.d4 d5 2.

D00 2.
D01 2.Sc3 Sf6 3.Lg5
D02 2.Sf3
D03 2.Sf3 Sf6 3.Lg5
D04 2.Sf3 Sf6 3.e3
D05 2.Sf3 Sf6 3.e3 e6
D06 2.c4
D07 2.c4 Sc6
D08 2.c4 e5 3.
D09 2.c4 e5 3.dxe5 d4 4.Sf3 Sc6 5.g3

D1 1.d4 d5 2.c4 c6

D10 3.
D11 3.Sf3
D12 3.Sf3 Sf6 4.e3 Lf5
D13 3.Sf3 Sf6 4.cxd5
D14 3.Sf3 Sf6 4.cxd5 cxd5 5.Sc3 Sc6 6.Lf4 Lf5
D15 3.Sf3 Sf6 4.Sc3
D16 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 dxc4 5.a4
D17 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 dxc4 5.a4 Lf5 6.
D18 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 dxc4 5.a4 Lf5 6.e3
D19 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 dxc4 5.a4 Lf5 6.e3 e6 7.Lxc4 Lb4 8.0-0 0-0 9.De2

D2 1.d4 d5 2.c4 dxc4

D20 3.
D21 3.Sf3
D22 3.Sf3 a6 4.e3
D23 3.Sf3 Sf6 4.
D24 3.Sf3 Sf6 4.Sc3
D25 3.Sf3 Sf6 4.e3
D26 3.Sf3 Sf6 4.e3 e6 5.
D27 3.Sf3 Sf6 4.e3 e6 5.Lxc4 c5 6.0-0 a6 7.
D28 3.Sf3 Sf6 4.e3 e6 5.Lxc4 c5 6.0-0 a6 7.De2
D29 3.Sf3 Sf6 4.e3 e6 5.Lxc4 c5 6.0-0 a6 7.De2 b5 8.Lb3 Lb7

D3 1.d4 d5 2.c4 e6 3.

D30 3.
D31 3.Sc3
D32 3.Sc3 c5 4.
D33 3.Sc3 c5 4.cxd5 exd5 5.Sf3 Sc6 6.g3 --
D34 3.Sc3 c5 4.cxd5 exd5 5.Sf3 Sc6 6.g3 Sf6 7.Lg2 Le7
D35 3.Sc3 Sf6 4.
D36 3.Sc3 Sf6 4.cxd5 exd5 5.Lg5 c6 6.Dc2
D37 3.Sc3 Sf6 4.Sf3
D38 3.Sc3 Sf6 4.Sf3 Lb4 5.
D39 3.Sc3 Sf6 4.Sf3 Lb4 5.Lg5 dxc4

D4 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Sf3 c5, 4...c6

D40 4...c5 5.
D41 4...c5 5.cxd5
D42 4...c5 5.cxd5 Sxd5 6.e3 Sc6 7.Ld3
D43 4...c6 5.
D44 4...c6 5.Lg5 dxc4
D45 4...c6 5.e3
D46 4...c6 5.e3 Sbd7 6.
D47 4...c6 5.e3 Sbd7 6.Ld3 dxc4 7.Lxc4
D48 4...c6 5.e3 Sbd7 6.Ld3 dxc4 7.Lxc4 b5 8.Ld3 a6 9.
D49 4...c6 5.e3 Sbd7 6.Ld3 dxc4 7.Lxc4 b5 8.Ld3 a6 9.e4 c5 10.e5 cxd4 11.Sxb5

D5 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Lg5

D50 4...
D51 4...Sbd7 5.
D52 4...Sbd7 5.e3 c6 6.Sf3
D53 4...Le7 5.
D54 4...Le7 5.e3 0-0 6.Tc1
D55 4...Le7 5.e3 0-0 6.Sf3
D56 4...Le7 5.e3 0-0 6.Sf3 h6 7.Lh4
D57 4...Le7 5.e3 0-0 6.Sf3 h6 7.Lh4 Se4 8.Lxe7 Dxe7 9.cxd5
D58 4...Le7 5.e3 0-0 6.Sf3 h6 7.Lh4 b6 8.
D59 4...Le7 5.e3 0-0 6.Sf3 h6 7.Lh4 b6 8.cxd5 Sxd5

D6 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Lg5 Le7 5.e3 0-0 6.Sf3 Sbd7

D60 7.
D61 7.Dc2
D62 7.Dc2 c5 8.cd5
D63 7.Tc1
D64 7.Tc1 c6 8.Dc2
D65 7.Tc1 c6 8.Dc2 a6 9.cxd5
D66 7.Tc1 c6 8.Ld3
D67 7.Tc1 c6 8.Ld3 dxc4 9.Lxc4 Sd5 10.
D68 7.Tc1 c6 8.Ld3 dxc4 9.Lxc4 Sd5 10.Lxe7 Dxe7 11.0-0 Sxc3 12.Txc3 e5 13.
D69 7.Tc1 c6 8.Ld3 dxc4 9.Lxc4 Sd5 10.Lxe7 Dxe7 11.0-0 Sxc3 12.Txc3 e5 13.dxe5

D7 1.d4 Sf6 2.c4 g6  3...d5

D70 3.
D71 3.g3 d5 4.
D72 3.g3 d5 4.Lg2 Lg7 5.cxd5 Sxd5 6.e4 Sb6
D73 3.g3 d5 4.Lg2 Lg7 5.Sf3
D74 3.g3 d5 4.Lg2 Lg7 5.Sf3 0-0 6.cxd5 Sxd5 7.0-0
D75 3.g3 d5 4.Lg2 Lg7 5.Sf3 0-0 6.cxd5 Sxd5 7.0-0 c5 8.Sc3 8.dxc5
D76 3.g3 d5 4.Lg2 Lg7 5.Sf3 0-0 6.cxd5 Sxd5 7.0-0 Sb6
D77 3.g3 d5 4.Lg2 Lg7 5.Sf3 0-0 6.0-0
D78 3.g3 d5 4.Lg2 Lg7 5.Sf3 0-0 6.0-0 c6 7.
D79 3.g3 d5 4.Lg2 Lg7 5.Sf3 0-0 6.0-0 c6 7.cxd5

D8 1.d4 Sf6 2.c4g6 3.Sc3 d5 4.

D80 4.
D81 4.Db3
D82 4.Lf4
D83 4.Lf4 Lg7 5.e3 0-0 6.
D84 4.Lf4 Lg7 5.e3 0-0 6.cxd5 Sxd5
D85 4.cxd5 Sxd5 5.
D86 4.cxd5 Sxd5 5.e4 Sxc3 6.bxc3 Lg7 7.Lc4
D87 4.cxd5 Sxd5 5.e4 Sxc3 6.bxc3 Lg7 7.Lc4 0-0 8.Se2 c5 9.
D88 4.cxd5 Sxd5 5.e4 Sxc3 6.bxc3 Lg7 7.Lc4 0-0 8.Se2 c5 9.0-0 Sc6 10.Le3 cxd4 11.
D89 4.cxd5 Sxd5 5.e4 Sxc3 6.bxc3 Lg7 7.Lc4 0-0 8.Se2 c5 9.0-0 Sc6 10.Le3 cxd4 11.cxd4 Lg4 12.f3 Sa5 13.Ld3

D9 1.d4 Sf6 2.c4g6 3.Sc3 d5 4.Sf3

D90 4...
D91 4...Lg7 5.Lg5
D92 4...Lg7 5.Lf4
D93 4...Lg7 5.Lf4 0-0 6.e3
D94 4...Lg7 5.e3
D95 4...Lg7 5.e3 0-0 6.Db3
D96 4...Lg7 5.Db3
D97 4...Lg7 5.Db3 dxc4 6.Dxc4 0-0 7.e4
D98 4...Lg7 5.Db3 dxc4 6.Dxc4 0-0 7.e4 Lg4 8.
D99 4...Lg7 5.Db3 dxc4 6.Dxc4 0-0 7.e4 Lg4 8.Le3 Sfd7 9.Db3


E0 1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.

E00 3.
E01 3.g3 d5 4.
E02 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.
E03 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Da4 Sbd7 6.Dxc4
E04 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3
E05 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 Le7
E06 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.
E07 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 0-0 6.0-0 Sbd7 7.
E08 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 0-0 6.0-0 Sbd7 7.Dc2
E09 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 0-0 6.0-0 Sbd7 7.Dc2 c6 8.Sbd2

E1 1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3

E10 3...
E11 3...Lb4
E12 3...b6 4.
E13 3...b6 4.Sc3 Lb7 5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb4
E14 3...b6 4.e3
E15 3...b6 4.g3
E16 3...b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Lb4
E17 3...b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.
E18 3...b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.0-0 0-0 7.Sc3
E19 3...b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.0-0 0-0 7.Sc3 Se4 8.Dc2 Sxc3 9.Dxc3

E2 1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3

E20 3...
E21 3...Lb4 4.Sf3
E22 3...Lb4 4.Db3
E23 3...Lb4 4.Db3 c5 5.dxc5 Sc6
E24 3...Lb4 4.a3
E25 3...Lb4 4.a3 Lxc3 5.bxc3 c5 6.f3 d5 7.cxd5
E26 3...Lb4 4.a3 Lxc3 5.bxc3 c5 6.e3
E27 3...Lb4 4.a3 Lxc3 5.bxc3 0-0 6.
E28 3...Lb4 4.a3 Lxc3 5.bxc3 0-0 6.e3
E29 3...Lb4 4.a3 Lxc3 5.bxc3 0-0 6.e3 c5 7.Ld3 Sc6

E3 1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Lg5, 4.Dc2

E30 4.Lg5
E31 4.Lg5 h6 6.Lh4 c5 7.d5 d6
E32 4.Dc2
E33 4.Dc2 Sc6
E34 4.Dc2 d5 5.
E35 4.Dc2 d5 5.cxd5 exd5
E36 4.Dc2 d5 5.a3
E37 4.Dc2 d5 5.a3 Lxc3 6.Dxc3 Se4
E38 4.Dc2 c5 5.
E39 4.Dc2 c5 5.dxc5 0-0

E4 1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3

E40 4...
E41 4...c5 5.
E42 4...c5 5.Se2
E43 4...b6 5.
E44 4...b6 5.Se2 R
E45 4...b6 5.Se2 La6
E46 4...0-0 5.
E47 4...0-0 5.Ld3
E48 4...0-0 5.Ld3 d5 6.
E49 4...0-0 5.Ld3 d5 6.a3 Lxc3 7.bxc3

E5 1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 0-0 5.Sf3

E50 5...
E51 5...d5 6.
E52 5...d5 6.Ld3 b6
E53 5...d5 6.Ld3 c5 7.
E54 5...d5 6.Ld3 c5 7.0-0 dxc4 8.Lxc4
E55 5...d5 6.Ld3 c5 7.0-0 dxc4 8.Lxc4 Sbd7
E56 5...d5 6.Ld3 c5 7.0-0 Sc6 8.
E57 5...d5 6.Ld3 c5 7.0-0 Sc6 8.a3 dxc4 9.Lxc4 cxd4
E58 5...d5 6.Ld3 c5 7.0-0 Sc6 8.a3 Lxc3 9.
E59 5...d5 6.Ld3 c5 7.0-0 Sc6 8.a3 Lxc3 9.bxc3 dxc4 10.Lxc4

E6 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.

E60 3.
E61 3.Sc3
E62 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3
E63 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 0-0 6.Lg2 Sc6 7.0-0 a6
E64 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 0-0 6.Lg2 c5 7.
E65 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 0-0 6.Lg2 c5 7.0-0
E66 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 0-0 6.Lg2 c5 7.0-0 Sc6 8.d5
E67 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 0-0 6.Lg2 Sbd7 7.
E68 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 0-0 6.Lg2 Sbd7 7.0-0 e5 8.e4
E69 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 0-0 6.Lg2 Sbd7 7.0-0 e5 8.e4 c6 9.h3

E7 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 R

E70 4...
E71 4...d6 5.h3
E72 4...d6 5.g3
E73 4...d6 5.Le2
E74 4...d6 5.Le2 0-0 6.Lg5 c5 7.
E75 4...d6 5.Le2 0-0 6.Lg5 c5 7.d5 e6
E76 4...d6 5.f4
E77 4...d6 5.f4 0-0 6.Le2
E78 4...d6 5.f4 0-0 6.Le2 c5 7.Sf3
E79 4...d6 5.f4 0-0 6.Le2 c5 7.Sf3 cxd4 8.Sxd4 Sc6 9.Le3

E8 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3

E80 5...
E81 5...0-0 6.
E82 5...0-0 6.Le3 b6
E83 5...0-0 6.Le3 Sc6 7.
E84 5...0-0 6.Le3 Sc6 7.Sge2 a6 8.Dd2 Tb8
E85 5...0-0 6.Le3 e5 7.
E86 5...0-0 6.Le3 e5 7.Sge2 c6
E87 5...0-0 6.Le3 e5 7.d5
E88 5...0-0 6.Le3 e5 7.d5 c6 8.
E89 5...0-0 6.Le3 e5 7.d5 c6 8.Sge2

E9 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3

E90 5...
E91 5...0-0 6.Le2
E92 5...0-0 6.Le2 e5 7.
E93 5...0-0 6.Le2 e5 7.d5 Sbd7
E94 5...0-0 6.Le2 e5 7.0-0
E95 5...0-0 6.Le2 e5 7.0-0 Sbd7 8.Te1
E96 5...0-0 6.Le2 e5 7.0-0 Sbd7 8.Te1 c6 9.Lf1 a5
E97 5...0-0 6.Le2 e5 7.0-0 Sc6 8.
E98 5...0-0 6.Le2 e5 7.0-0 Sc6 8.d5 Se7 9.Se1
E99 5...0-0 6.Le2 e5 7.0-0 Sc6 8.d5 Se7 9.Se1 Sd7 10.f3 f5